موقعیت شما: صفحه اصلیآرشیو اخباراخبار هیئت کشتیکسب مدال طلا محمد نصرتی و مدال برنز محمد رضا عبدیان فرنگی کاران شهرداری شهریار در مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا (مربی سازنده:طیب حیدری)

کسب مدال طلا محمد نصرتی و مدال برنز محمد رضا عبدیان فرنگی کاران شهرداری شهریار در مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا (مربی سازنده:طیب حیدری)

کسب مدال طلا محمد نصرتی و مدال برنز محمد رضا عبدیان فرنگی کاران شهرداری شهریار در مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا (مربی سازنده:طیب حیدری)