موقعیت شما: صفحه اصلیآرشیو اخباراخبار هیئت کشتیسجاد گودرزي قهرمان برنزي استان تهران در رقابتهاي قهرماني نوجوانان آزاد اسيا

سجاد گودرزي قهرمان برنزي استان تهران در رقابتهاي قهرماني نوجوانان آزاد اسيا

سجاد گودرزي قهرمان برنزي استان تهران در رقابتهاي قهرماني نوجوانان آزاد اسيا
مورداستقبال مردم خونگرم و مسولين ورزشي و هيئت كشتي پاكدشت قرار گرفت