موقعیت شما: صفحه اصلیآرشیو اخباراخبار هیئت کشتیمسابقات انتخابی استان تهران -نوجوانان – جوانان و بزرگسالان آزاد وفرنگی

مسابقات انتخابی استان تهران -نوجوانان – جوانان و بزرگسالان آزاد وفرنگی

مسابقات انتخابی استان تهران در سه مرحله به شرح ذیل در رده سنی نوجوانان – جوانان و بزرگسالان آزاد وفرنگی  برگزار خواهد شد

الف- مرحله اول:

انتخابی داخلی شهرستانهای تابعه و حوزه ها جهت انتخاب و معرفی تیم بایستی برگزار گردد.

ب -مرحله دوم :

انتخابی شهر های تابعه و چهار حوزه همزمان در تاریخ های مشروحه زیر برگزار میشود

        1- مسابقات آزاد وفرنگی جوانان  8/5/94 ( میزبان متعاقبا اعلام خواهد شد )

        2- مسابقات آزاد و فرنگی بزرگسالان 5/6/94 ( میزبان متعاقبا اعلام خواهد شد )

        3 - مسابقات آزاد وفرنگی نوجوانان 22/8/94 ( میزبان متعاقبا اعلام خواهد شد )

توضیح:

        1 - در  مسابقات شهرستانها هر شهرستان یک تیم و میزبان با دو تیم شرکت خواهند کرد

        2 - در مسابقات حوزه ها از هرحوزه چهار نفر(نفرات اول تا سوم) انتخابی حوضه شرکت خواهند کرد.

     ج  مرحله سوم :

     پس از برگزاری مسابقات مرحله دوم 6  نفر برتر هر وزن شهرهای تابعه و 6 نفر برتر حوزه ها در تاریخ های مشروحه زیر بصورت متمرکز در تهران سالن شهدای هفتم تیر در مسابقات شرکت خواهند کرد

     کمیته فنی ناظر بر مسابقات شهرهای توابع و حوزه ها در هر وزن دو نفر را انتخاب و معرفی خواهد   

     کرد (جمعا 8 نفر توابع و 8 نفر حوزه ها )

        1- مسابقات آزاد وفرنگی جوانان  29 و30/5/94

        2- مسابقات آزاد و فرنگی بزرگسالان 26 و 27/6/94

        3 - مسابقات آزاد وفرنگی نوجوانان 5 و 6 /9/94

 

 

 

 

     د- شرایط سنی و اوزان :

1 - جوانان  11/10/74 لغایت 10/10/77 ( یکسال کوچکتر با رضایت نامه محضری ولی)

      اوزان 46 تا 50 – 55 – 60 – 66 – 74 – 84 – 96 و 96 تا 120 کیلو گرم

        2-   بزرگسالان 10/10/77 به بالا

               بزرگسالان آزاد 52 تا 57 – 61 – 65 – 70 – 74 – 86 – 97 و 97 تا 125 کیلو گرم

               بزرگسالان فرنگی 54 تا 59 – 66 – 71 – 75 – 80 – 85 – 98 و 98 تا 130 کیلو گرم

        3 -   نوجوانان 11/10/77 لغایت 10/10/79 ( یکسال کوچکتر با رضایت نامه محضری ولی)

             اوزان 39 تا 42 – 46 – 50 – 54 – 58 – 63 – 69 – 76 – 85 و 85 تا 100کیلوگرم

ه  نحوه صدور بخشنامه :

       بخشنامه مسابقات انتخابی داخلی شهرها و حوزه ها (مرحله اول) توسط هیئت های کشتی شهر   

      ها  و حوز ه ها صادر و ابلاغ خواهد شد و بخشنامه مسابقات مرحله دوم و سوم توسط هیئت

    کشتی استان تهیه و اعلام میگردد.

     توضیح:

1-  در مسابقات شهرستان های تابعه شهرستانهایی که دارای  اداره ورزش و جوانان مستقل باشند میتوانند شرکت نمایند.(بخشهای شهرستانها در مسابقات انتخابی شهرستان باید شرکت نمایند)

2-  کشتی گیرانی که سهمیه مرحله سوم را کسب می نمایند(8 نفرشهرهای تابعه و8 نفر حوزه ها) درصورت تمایل به تغییر وزن بایستی 72 ساعت قبل از مرحله نهایی تغییر وزن خود را با نظر کتبی مربی و هیئت کشتی اعلام نمایند.