موقعیت شما: صفحه اصلیآرشیو اخباراخبار هیئت کشتیمسابقات انتخابی استان تهران

مسابقات انتخابی استان تهران

مسابقات انتخابی استان تهران در سه مرحله به شرح ذیل در رده سنی خردسالان ونونهالان آزاد وفرنگی  برگزار خواهد شد

باطلاع میرساند مسابقات انتخابی استان تهران در سه مرحله به شرح ذیل در رده سنی خردسالان ونونهالان آزاد وفرنگی  برگزار خواهد شد.

الف- مرحله اول:

انتخابی داخلی شهرها ی تابعه و حوزه ها در تاریخ 3/2/94 خردسالان و4/2/94 نونهالان بایستی برگزار گردد.

ب - مرحله دوم :

انتخابی شهر های تابعه و چهار حوزه همزمان در تاریخ 10/11/2/94

        1- مسابقات فرنگی شهرهای تابعه خردسالان 10/2/94 و نونهالان 11/2/94 میزبان هیئت کشتی شهریار

        2- مسابقات آزاد شهرهای تابعه خردسالان 10/2/94 و نونهالان 11/2/94 میزبان هیئت کشتی شهر قدس

توضیح:

دراین دوره از مسابقات هر شهرستان یک تیم و میزبان با دو تیم شرکت خواهند کرد

        3- مسابقات فرنگی حوزه ها(چهار حوزه) خردسالان 10/2/94 و نونهالان 11/2/94 میزبان هیئت کشتی حوزه جنوب شرق

        4- مسابقات آزاد حوزه ها(چهار حوزه)خردسالان 10/2/94 و نونهالان 11/2/94 میزبان هیئت کشتی حوزه شمال غرب

توضیح:

در این دوره از مسابقات از حوزه های شمال غرب – جنوب غرب و جنوب شرق هرکدام چهار نفر(نفرات اول تا سوم) وحوزه شمال شرق در هر وزن دونفر شرکت خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

     ج پس از برگزاری مسابقات مرحله دوم 8 نفر برتر هر وزن شهرهای تابعه و 8 نفر برتر حوزه ها و کشتی گیران نونهالان که در مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان شرکت نموده باشند جهت انتخابی تکمیلی تیمهای تهران و توابع بصورت متمرکز در تاریخ 17/2/94 خردسالان و 18/2/94 نونهالان در تهران سالن شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد.

     د- شرایط سنی خردسالان و نونهالان به شرح ذیل اعلام میگردد:

1-               خردسالان 11/10/1382 لغایت 10/10/1383

2-               نونهالان 11/10/1379 لغایت 10/10/1381

ه بخشنامه مسابقات انتخابی داخلی شهرها و حوزه ها (مرحله اول) توسط هیئت های کشتی شهر ها و حوزه ها صادر و ابلاغ خواهد شد و بخشنامه مسابقات مرحله دوم و سوم توسط هیئت کشتی استان تهیه و اعلام میگردد.

توضیح:

1- در مسابقات شهرستان های تابعه شهرستانهایی که دارای  اداره ورزش و جوانان مستقل باشند میتوانند شرکت نمایند.(بخشهای شهرستانها در مسابقات انتخابی شهرستان باید شرکت نمایند)

کشتی گیرانی که سهمیه مرحله سوم را کسب می نمایند(8 نفرشهرهای تابعه و8 نفر حوزه ها) درصورت تمایل به تغییر وزن بایستی 72 ساعت قبل از مرحله نهایی تغییر وزن خود را با نظر کتبی مربی و هیئت کشتی اعلام نمایند.